1. התחרות

1.1 במסגרת קמפיין פרסומי, מטעם אוויר חם כדורים פורחים בישראל בע”מ (להלן החברה), תערך בתאריכים ה1.12.16-31.12.16, תחרות בין לקוחות החברה שתפורט כדלקמן.

1.2 לקוחות החברה אשר טסו איתנו במהלך חודש דצמבר יצטרכו להיכנס לעמוד הפייסבוק של החברה, בכתובת www.facebook.com/overisrael, ולכתוב ביקורת על החוויה שעברו במהלך הטיסה.

1.3 על מנת להגדיל את הסיכויים לזכות בהגרלה, לקוחות החברה יוכלו להיכנס ולכתוב ביקורת על החוויה והחברה גם בטריפ- אדוויזר.

1.4 רק משתתף אשר יכתוב לפחות ביקורת אחת יכנס להגרלה.

1.5 תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות, התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות , והשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

2. תנאים להשתתפות בתחרות, פירוט התאים להשתתפות בתחרות וזכייה בה:

2.1 השתתפות בתחרות הינה לבעלי עמוד אישי בפייסבוק.

2.2 התחרות מיועדת לגולשים מעל גיל 18.

2.3 הזוכה חייב להיות חבר (עשה לייק) בעמוד של קבוצת הפייסבוק במעמד מימוש הפרס.

2.4 הגולשים אשר ישתתפו בתחרות עומדים בתקנון פייסבוק.

2.5 גולש אשר לא מילא אחר התנאים המפורטים בתקנון זה, לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו.

2.6 הגולשים מתחייבים שלא להשתמש במילים/תמונות פוגעניות ו/או מעליבות ו/או שיש בהן הוצאת לשון הרע או פגיעה ברגשות הציבור או משהו. כמו כן, הגולשים מתבקשים להימנע מכל פגיעה בזכויות קנייניות ו/או אחרות של כל גורם שלישי. 2.7

הזוכה בפרס יאלץ לממשו או לא לפי בחירתו. לא ניתן להעביר את הפרס או להזדכות עבורו בשום אופן, כמו כן לא ניתן להזדכות בכסף בשום אופן.

3. הזוכים והפרס בתחרות:

3.1 שמות המשתתפים בתחרות שיעמדו בתנאי ההשתתפות של כפי שפורט הנ”ל ירוכזו בקובץ מסודר ומתוכם יוגרל שם של זוכה אחד בכרטיס טיסה זוגי בטיסה בהצטרפות, התקף באמצע השבוע (ימים א’ עד ה’) ולמשך שנה מיום הפרסום (כלומר: 31.12.17) בטיסות זריחה/ שקיעה כאשר אלו מתאפשרות בהתאם לתנאי מזג אוויר ומגבלות נוספות המוטלות על חברה העוסקת בתעופה. הזוכה בתחרות ייבחר במסגרת הגרלה הוגנת בין כלל המשתתפים בתחרות.

3.2 פסילת זכייה בתחרות. החברה רשאית להחליט על פסילתו של מתמודד ו/ או של משתתף בתחרות אשר פעל, לפי שיקולה הבלעדי של החברה, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לאמור בתקנון, ו/או באופן שאינו תואם את רוח התחרות ו/או פעל באמצעים שאינם כשרים וראויים על מנת להשפיע על בחירתו ולמנוע מאדם אחר להשתתף בתחרות או לפסות את הזכייה בה.

3.3 במקרה ותיפסל התמודדותו של משתתף בתרות, או זכייתו. יבחר מתמודד אחר בהגרלה מחודשת.

3.4 לאחר סיום התחרות בתאריך ה31.12.16 תישלח לזוכה הודעה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בפרופיל של הזוכה. הזוכה יתבקש להשיב להודעה בתוך שלושה ימי עסקים מרגע שליחתה ולמסור לחברה פרטים אישיים- לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז, כתוב דוא”ל כתובת מגורים ומספר טלפון ליצירת קשר.

3.5 רק הודעה אישית של החברה למתמודד, תהווה אישור זכייה בתחרות.

3.6 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול את זכיית המתמודד שנבחר באם לא ישיב על ההודעה בפרק זמן שנקבע בסעיף הקודם (3.4).

3.7 חלוקת הפרס בתחרות.

3.8 הזוכה בתחרות יקבל את הפרס לו הוא זכאי על פי תקנון זה באופן, במקום ובמועד שייקבע על ידי החברה בזמן הודעת הזכייה.

3.9 לחברה ו/או מי מטעמה, תהיה הרשות לעשות שימוש בתמונת הפרופיל של הזוכה לצורכי יחסי ציבור וזאת ללא מתן תמורה נוספת מלבד הפרס בו זכה במסגרת ההגרלה, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 להלן.

4. שינויים, הגבלות והסתייגויות.

4.1 ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל הוצאה, נזק, או הפסד שיגרמו למשתתף, הקשורים במישרין או בעקיפין עם התחרות, לרבות עקב שיבוש, תקלה או כל עניין אחר הקשור בבעיית תקשורת ו/או ברשת האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק.

4.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תקנון התחרות בכל עת. התקנון המחודש באם יהיה כזה יפורסם בסטטוס עדכון התחרות ובאחריות הבלעדית של המשתתפים בתחרות להתעדכן בכל שינוי ו/או עדכון שיעשו בתקנון.

4.3 במקרה של ביטול הזכייה ו/או פסילת מתמודד בתחרות מסיבה כל שהיא, המתמודד מתחייב להחזיר לחברה את הפרס ולא תהיה לו כל זכות ו/ או טענה לפיצוי כל שהוא.

4.4 הזוכה בהגרלה יהיה הזוכה הבלעדי והיחיד בתחרות ולא ניתן לערער על כך.

4.5 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי ולא תהא להם חובה כל שהיא, לרבות: תשלום הפרסים ו/או פיצוי כלשהו, במידה והתחרות תחל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, לרבות סיימו על ידי חברת פייסבוק.

4.6 ההשתתפות בתחרות לא תתאפשר לעובדי חברת אוויר חם כדורים פורחים בישראל בע”מ.

4.7 החברה רשאית לעשות שימוש בכל סטטוס של משתתף, בין אם זכה ובין אם לא וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הגולש אשר הכין סטטוס והעלה אותו מוותר מעצם השתתפותו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (להלן: טענה) בקשר עם שימוש כאמור בסטטוס על ידי החברה, ובכלל זה מוותר על כל טענה שעניינה זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, וכן על כל טענה לתמורה כלשהי בגין השימוש האמור.

4.8 כל גולש בעצם השתתפותו בתחרות, מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון.

4.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את סוג הפרס בעל ערך דומה לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמשתתף כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

4.10 מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לתחרות יהא אך ורק בבית משפט מוסמך בעיר באר שבע. חברת אוויר חם כדורים פורחים בישראל בע”מ